Polityka prywatności

Data publikacji: 2016-04-03

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLEASINGOWE.PL

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem portalu poleasingowe.pl. Bezpieczeństwo danych osobowych osób korzystających z Portalu jest dla nas priorytetem, dlatego stosujemy najwyższe standardy ochrony tych danych oraz zachowania poufności.

Dzięki niniejszej Polityce Prywatności zapoznasz się ze szczegółami dotyczącymi przetwarzania Twoich danych osobowych, a w szczególności dowiesz się:

Twoje uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych

Prawo dostępu do Danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO).

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie tego, że przetwarzamy Twoje Dane osobowe, jak również uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych Danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach tych odbiorców, planowanym okresie przechowywania Danych osobowych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Ponadto jesteś uprawniony do otrzymania od nas kopii przetwarzanych przez nas Twoich Danych osobowych.

Prawo do sprostowania (poprawiania) Twoich danych (art. 16 RODO).

Masz prawo od sprostowania Twoich Danych osobowych, jeśli uznasz, że są one nieprawidłowe oraz do uzupełnienia Twoich Danych w przypadku, gdy są niekompletne. Najłatwiej uczynić to logując się na swoje konto i wybierając odpowiednią opcję na profilu Użytkownika.

Prawo usunięcia danych (art. 17 RODO).

Możesz żądać usunięcia przez nas Twoich Danych osobowych w przypadku, gdy:

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; w takim przypadku może okazać się, że nie będziesz już miał możliwości korzystać z Twojego konta Użytkownika, co spowoduje jego usunięcie,
 • cofniesz zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; może to spowodować, że niektóre funkcjonalności Portalu lub świadczone przez nas usługi nie będą dla Ciebie dostępne,
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych; sprzeciw musi zostać uznany za zasadny w świetle RODO,
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; w niektórych przypadkach możemy wymagać, aby stan ten został ustalony na podstawie odpowiedniego orzeczenia lub decyzji organu.

Pomimo zgłoszonego przez Ciebie żądania usunięcia Twoich Danych osobowych, możemy przechowywać niektóre Dane osobowe niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jak również w zakresie przewidzianym przez stosowne przepisy prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).

Przysługuje Ci uprawnienie do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych. Z uprawnienia tego możesz skorzystać, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość Danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, przy czym sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są Ci one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy powoływane przez nas prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw zgłaszającego sprzeciw.

W przypadkach określonych w RODO ograniczenie to może jednak nie nastąpić (np. gdy dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

W przypadku, gdy Twoje Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy, jak również gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać Dane, które Ciebie dotyczą w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz również przesłać te dane innemu administratorowi.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych stanowią cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub interesów osoby trzeciej, jesteś uprawniony do złożenia sprzeciwu w dowolnym momencie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku złożenia przez Ciebie sprzeciwu dokonujemy analizy przedstawionej przez Ciebie szczególnej sytuacji w kontekście prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania przez nas Danych osobowych.

Powyższe uprawnienie nie przysługuje jeśli przetwarzanie Danych wynika z konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku Polski będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważasz, że przetwarzanie Danych osobowych narusza RODO.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdym momencie możesz cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie przez nas Danych osobowych. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonane na jej podstawie, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

Definicja pojęć

 • Administrator – Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach koło Środy Śląskiej,
 • Dane osobowe, Dane – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej na podstawie co najmniej jednego identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W szczególności danymi osobowymi są numer IP urządzenia, dane o lokalizacji, login użytkownika oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności Poleasingowe.pl.
 • Portal – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.poleasingowe.pl,
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych działająca w imieniu własnym lub na rzecz podmiotu trzeciego, zarejestrowana na Portalu, która w wyniku rejestracji otrzymała login i hasło.
 • Regulamin – Regulamin aukcji internetowych organizowanych przez Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, który jest dostępny na Portalu.

Marketing bezpośredni.

Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS lub inne), jego Dane osobowe będą przetwarzane w związku z przesyłaniem takich informacji. W przypadku marketingu bezpośredniego podstawą przetwarzania Danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, przy czym wysyłka informacji odbywa się w zakresie zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

W jaki sposób skontaktować się z nami oraz jak wykonywać swoje uprawnienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adres: rodo@ecr.com.pl Adres ten jest również właściwy w przypadku chęci skorzystania przez Ciebie z przysługujących Ci uprawnień, których przedmiotem jest przetwarzanie Danych osobowych.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji (art. 22 RODO).

Możemy stosować narzędzia służące profilowaniu w celu świadczenia naszym Użytkownikom usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Działanie Portalu oparte na profilowaniu może polegać na gromadzeniu danych o zachowaniach jego Użytkowników (w postaci plików cookies), a następnie ich automatycznym przetwarzaniu w celu prezentowania Użytkownikom ofert najbardziej odpowiadających ich preferencjom. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu profilowania.

W związku z korzystaniem z Portalu nie podlegasz decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywołać dla Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać.

Pliki cookies i powiadomienia Web Push.

Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych. Dane te służą nam do kierowaniem do Użytkowników reklamy, która jest dopasowana do ich preferencji, co jest możliwe dzięki profilowaniu Użytkowników. Podstawą do wykorzystujemy zebranych w ten sposób Danych osobowych w celach marketingowych, jest uzasadniony interes Administratora. Warunkiem takiego przetwarzania jest zgoda Użytkownika na wykorzystanie plików cookie. Użytkownik może wyrazić taką zgodę poprzez odpowiednią konfigurację ustawień swojej przeglądarki. Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii plików cookie oraz wyłączenie obsługi plików cookie.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, Portal będzie przesyłał do Ciebie powiadomienia WebPush. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez kliknięcie odpowiedniej ikonki w komunikacie przesłanym przez przeglądarkę internetową. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na otrzymywanie powiadomień WebPush.

Co robimy, aby Twoje dane były bezpieczne!

Dokładamy wielu starań, aby chronić Twoją prywatność. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas kwestią priorytetową. Dlatego wdrażamy i dopracowujemy szereg rozwiązań technicznych i organizacyjnych pozwalających je chronić. Nieustannie pracujemy nad nowymi metodami ich zabezpieczenia oraz ulepszamy dotychczasowe. Przetwarzamy jedynie te Dane, które są niezbędne do świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz, w tym zawarcia przez Ciebie umów za pośrednictwem Portalu. Dzięki zastosowanym procedurom i politykom wewnętrznym mamy pewność, że Twoje dane nie będą przekazywane niepowołanym podmiotom, a krąg podmiotów zaangażowanych w ich przetwarzanie jest jak najwęższy.

Jakim podmiotom możemy udostępnić Twoje dane?

Portal Poleasingowe.pl służy do prezentowania aukcji internetowych pojazdów remarketingowych i innych przedmiotów pochodzących z leasingu, najmu itp. Portal umożliwia zawieranie umów między podmiotami dysponującymi pojazdami a Użytkownikami. W przypadku zawarcia przez Ciebie umowy nabycia pojazdu lub innego przedmiotu, Twoje dane osobowe są przez nas udostępniane podmiotowi, który zlecił nam przeprowadzenie aukcji (właścicielowi przedmiotu). Udostępnienie Twoich Danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia przez Ciebie umowy nabycia pojazdu, w tym do wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych (faktura VAT, faktura VAT marża) oraz wypełnienia przez ten podmiot nałożonych na niego obowiązków prawnych np. w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Z chwilą udostępnienia, podmiot otrzymujący Dane osobowe staje się niezależnym administratorem.

Lista podmiotów, którym udostępniamy dane osobowe wraz z klauzulami informacyjnymi tych podmiotów znajduje się w poniższym linku.(TUTAJ)

Dane osobowe udostępniamy także sądom i innym uprawnionym organom, jeżeli zażądają przekazania takich danych na podstawie stosownych przepisów prawa.

Twoje Dane osobowe przekazujemy również naszym dostawcom usług (jako podmiotom przetwarzającym), którzy przetwarzają je w naszym imieniu w związku ze świadczeniem na naszą rzecz usług o charakterze informatycznym, telekomunikacyjnym, technicznym, logistycznym, księgowym, prawnym, audytorskim i doradczym. W szczególności, w zakresie przechowywania i transportowania przedmiotów są to:

 • AUTO-PRZETARG Paweł Owczarek 02-852 Warszawa, ul. Zatorze 1, NIP: 9511483398,
 • EURO TRUCK Sp. z o.o. 05-551 Mroków Aleja Krakowska 51, KRS: 0000101568,
 • GARDOCKI SA Sp. z o.o. INVEST Sp.k. z/s w Warszawie, Aleja Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa, KRS: 0000538113,
 • GB TRUCK Sp. z o.o. z/s w Warszawie, Aleja Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa, KRS: 0000153022,
 • Famat Serwis Sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa, KRS: 0000445253

Jeśli wyrazisz zainteresowanie uzyskaniem zewnętrznego finansowania Twojego zakupu (leasing, kredyt itp.), Twoje Dane udostępnimy podmiotom, które oferują takie usługi, w celu przedstawienia Ci oferty.

Musisz wiedzieć, że nie przekazujemy Twoich Danych osobowych poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zakres przetwarzanych Danych osobowych

W związku z korzystaniem przez Ciebie z Portalu przetwarzamy Dane osobowe, które to umożliwiają, takie jak adres IP, lokalizacja lub inne dane zbierane za pomocą plików cookies lub innych o podobnym działaniu.

Jeśli korzystasz z Portalu jako Użytkownik (po zalogowaniu) przetwarzamy dodatkowo Twoje Dane w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy zakupu ruchomości za pomocą Portalu, tj. imię i nazwisko, nazwa i miejsce prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej lub miejsce zamieszkania (w zależności od tego czy prowadzisz działalność gospodarczą), NIP lub PESEL, numer telefonu oraz adres e-mail.

W przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji, oprócz danych wskazanych powyżej, przetwarzamy również inne Twoje Dane, które zostaną przez nas pozyskane w związku z postępowaniem reklamacyjnym takie, jak dane nabytego przez Ciebie pojazdu, treść wniosków lub żądań, uzasadnienie reklamacji, treść odpowiedzi, dane osób, które występują w Twoim imieniu (współpracownicy i inni) lub inne dane zawarte w dokumentach reklamacji.

Jeśli poinformujesz nas o chęci uzyskania finansowania zewnętrznego (kredy, leasing itp.), będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe w takim samym zakresie, jaki ma miejsce w związku z korzystaniem z Portal jako zalogowany Użytkownik. W przypadku ubiegania się o finansowanie zewnętrzne przepisy obligują nas do przetwarzania większej ilości Twoich Danych, w tym w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W szczególności chodzi dane dotyczące tzw. beneficjenta rzeczywistego transakcji.

Przetwarzanie Danych osobowych w celach analitycznych, statystycznych innych związanych poprawą funkcjonowania Portalu, jak również zwiększenia jego bezpieczeństwa dotyczy takich Danych, jak: dane o lokalizacji, informacje o urządzeniach, za pomocą których wyświetlany jest Portal, informacje gromadzone przez pliki cookies i inne o podobnym działaniu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych Dane te są w maksymalnym stopniu anonimowe, aby nie mogły posłużyć do identyfikacji osób.

W przypadku, gdy Twoje Dane przetwarzamy w celu oferowania Ci produktów i usług wybranych dla Ciebie, przetwarzanie obejmuje w szczególności informacje zebrane w plikach cookies lub innych podobnych (danych związanych z Twoją aktywnością na Portalu) oraz danych o Twoich dotychczasowych zakupach lub licytacjach, w których brałeś udział.

Jeśli przetwarzamy Dane osobowe w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, to takie działanie dotyczy wszystkich Danych, które są niezbędne do tego celu, w tym w szczególności: imię i nazwisko, nazwa i miejsce prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej lub miejsce zamieszkania (w zależności od tego czy prowadzisz działalność gospodarczą), NIP lub PESEL, informacje o nabytych przez Ciebie pojazdach lub usługach, które były świadczone na Twoją rzecz.

W przypadku, gdy do przetwarzania Danych zostaliśmy zobligowani na podstawie stosownych przepisów prawa, zakres przetwarzanych Danych wynika z tych przepisów i może w obejmować Dane analogiczne, jaka w przypadku korzystania przez Ciebie z Portalu po jako Użytkownik zalogowany, a ponadto dane o nabytych pojazdach lub usługach świadczonych przez Administratora na Twoją rzecz.

Przetwarzanie Danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody dotyczy wyłącznie tych danych, które są niezbędne do osiągnięcia celów w niej określonych. Zakres tych danych może różnić się w zależności od celu.

Administrator Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Portalu jest Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, przy ul. Lipowej 2, 55-300 Środa Śląska, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000331675, NIP 894-297-65-50, wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł.

W przypadku aukcji internetowych organizowanych na portalu poleasingowe.pl przez Santander Leasing S.A., administratorem Twoich danych jest Santander Leasing S.A. z siedzibą w: 60-198 Poznań, ul. Kolorowa 8, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026084, w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 250.000.000,00 złotych.

Zasady i sposób przetwarzania danych osobowych przez w/w administratora opisane są w dokumentach znajdujących się pod tym adresem (https://static3.santander.pl/asset/B/Z/W/BZWBK_RODO_Leasing_regulamin_85340.pdf) oraz wskazane na aukcjach ruchomość Santander Leasing S.A.

Okres przechowywania Danych osobowych.

Dane związane z korzystaniem z Portalu przechowujemy przez okres minimum 5 lat od ostatniego użycia Portalu. W przypadku, gdy korzystasz z Portalu jako Użytkownik, Twoje Dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania przez Ciebie konta na Portalu oraz przez okres …. lat po zamknięciu konta.

W przypadku procesów reklamacyjnych oraz przetwarzania Danych osobowych w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, Dane są przez nas przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy Twojej reklamacji, a w przypadku roszczeń, których można dochodzić przed sądem, przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów prawa termin do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (okres przedawnienia).

Jeśli przetwarzamy Dane na potrzeby zaprezentowania Ci ofert finansowania zakupu przez podmioty, z którymi współpracujemy, to są one przechowywane w okresie niezbędnym do przedstawienia Ci oferty oraz zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do chwili zakończenia procedury przyznawania finansowania zewnętrznego. W przypadku zawarcia umowy finansowania okres przechowywania Danych jest określany przez podmiot finansujący.

Przechowywanie Twoich Danych osobowych w związku z przetwarzaniem ich w celach analitycznych, statystycznych i innych związanych poprawą funkcjonowania Portalu, jak również zwiększenia jego bezpieczeństwa, trwa przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim Dane te są wykorzystywane. W zależności od celu okres ten może się różnić, jednak dokładamy wszelkich starań, aby Dane te były przechowywane w możliwie jak najkrótszym czasie, nie dłużej niż kilka miesięcy.

Dane osobowe przechowywane w celu oferowania Ci produktów i usług bezpośrednio (tzw. marketing bezpośredni) są przechowywane przez okres posiadania przez Ciebie konta Użytkownika na Portalu.

Dane osobowe przetwarzane w celu przestrzegania stosownych przepisów prawa np. zakresie księgowym, rachunkowym, podatkowym i innym są przez nas przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów.

Jeśli Twoje Dane osobowe przetwarzamy w celach określonych w zgodzie, Dane te są przechowywane w okresie niezbędnym do zrealizowania tych celów. Okres przechowywania może się różnić w zależności od celu i czasu potrzebnego na jego osiągnięcie.

Podstawy i cele przetwarzania

Dane osobowe są przez nas przetwarzane przede wszystkim w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania osobom korzystającym z Portalu treści w nim zawartych.

W przypadku zarejestrowania na Portalu, Dane osobowe Użytkownika są przez nas przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z jego konta, wzięcia udziału w aukcjach, jak również w celu zawarcia umowy zakupu ruchomości oferowanych na Portalu. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania Danych osobowych na potrzeby zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Gdy składasz reklamację, Twoje Dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu jej rozstrzygnięcia, zaś podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych w takim przypadku jest konieczność przetwarzania Danych osobowych dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jeśli zaś nabyłeś pojazd lub inny przedmiot na aukcji i chcesz uzyskać finansowanie zewnętrzne (kredy, leasing itp.) Twoje Dane osobowe są przez nas przetwarzane na potrzeby zawarcia i wykonania umowy finansowania zakupu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Gdy przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celach analitycznych, statystycznych, tj. w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, badania satysfakcji użytkowników i określania jakości obsługi oraz dostosowania działania Portalu do Twoich potrzeb – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności osób korzystających z Portalu (w tym Użytkowników) oraz ich preferencji.

Twój Dane możemy również przetwarzać w celu oferowania produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe możemy również przetwarzać w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Celem przetwarzania Twoich danych może być również chęć zapewnienia najwyższych poziomów bezpieczeństwa, w tym w zakresie wsparcia informatycznego, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Możemy również przetwarzać dane w celu przestrzegania stosownych przepisów prawa np. zakresie księgowym, rachunkowym, podatkowym i in. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Wreszcie, Twoje Dane osobowe możemy przetwarzać w celach określonych w zgodzie i na jej podstawie. Każdy Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem; odmowa wyrażenia zgody lub jej cofnięcie spowoduje, że Administrator nie będzie mógł przetwarzać Danych w celach określonych w zgodzie.